REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Usługi oferowane na stronie są świadczone są przez: Paulinę Karbownik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: CleverCat Paulina Karbownik, adres do doręczeń: Wola Murowana 70, 26-052 Sitkówka-Nowiny, NIP: 9591938374, REGON: 385964596, zwana dalej Organizatorem. Możesz skontaktować się ze mną e-mailowo pisząc na adres e-mail: biuro@clevercat.pl lub telefonicznie 796-201-240.

Spis treści:

§1 Postanowienia ogólne
§2 Zawarcie umowy
§3 Obowiązki kursanta
§4 Organizacja kursu grupowego
§5 Organizacja kursu indywidualnego
§6 Materiały do nauki języka
§7 Zajęcia online oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
§8 Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy
§9 Zmiana umowy lub regulaminu
§10 Zgoda na utrwalanie wizerunku
§11 Rozwiązanie umowy
§12 Postanowienia końcowe

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki organizacji i przeprowadzania zajęć językowych, zwanych dalej także kursem, zajęciami.
 2. Kurs prowadzony jest w formie zajęć grupowych, bądź indywidualnych.
 3. Do osób, które zgłosiły się do Organizatora jako para, dla której Organizator ma prowadzić zajęcia w parach – zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu przewidziane dla zajęć indywidualnych. Do osób, które zgłosiły chęć uczestniczenia w zajęciach w parach, ale dobór drugiej osoby należy do Organizatora – stosuje się postanowienia Regulaminu przewidziane dla zajęć grupowych.
 4. Umowa może być zawarta w formie dokumentowej (tj. poprzez wysłanie skanu umowy e-mailem, zaznaczenia checkboxa, potwierdzenie akceptacji warunków umowy w e-mailu).

§2 Zawarcie umowy

 1. Zawarcie Umowy między Klientem a Organizatorem następuje po złożeniu deklaracji Klienta co do udziału w Zajęciach oraz jego opłaceniu, chyba że strony w drodze indywidualnych uzgodnień postanowią inaczej.
 2. Zamówienie na kurs można założyć:
  • za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: https://clevercat.pl/zacznij-teraz/, w którym należy wybrać sposób udziału w Zajęciach (indywidualnie, w parach lub w grupie), termin Zajęć, podać dane wskazane w formularzu i wysłać wiadomość do Organizatora;
  • po wysłaniu wiadomości Organizator skontaktuje się z Klientem w celu dokonania płatności i ustalenia dodatkowych szczegółów dotyczących Zajęć (w tym informacje dotyczącej kwoty do zapłaty wynikającej z zamówienia oraz numer rachunku do wpłaty).
 3. Do zawarcia umowy o świadczenie usług edukacyjnych przez Organizatora dochodzi:
  • w przypadku zajęć grupowych – z chwilą akceptacji umowy o świadczenie usług edukacyjnych wraz z Regulaminem,
  • w przypadku zajęć indywidualnych –z chwilą akceptacji warunków zamówienia z Regulaminem.
 4. Organizator dokumentuje zawarcie umowy potwierdzeniem elektronicznym, a na życzenie Klienta wystawia fakturę.
 5. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty za udział w pierwszych Zajęciach w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia Organizatorowi deklaracji udziału w Zajęciach, nie później jednak niż na jeden dzień przed pierwszymi Zajęciami.
 6. Dokonanie skutecznej płatności jest warunkiem rozpoczęcia realizacji usługi przez Organizatora.

 7. W przypadku zajęć indywidualnych, po pierwszych Zajęciach płatności odbywają się z góry miesięcznie za ustaloną z Kursantem liczbę godzin, do dnia 5 każdego miesiąca.

§3 Obowiązki kursanta

 1. Kursant jest zobowiązany dokonać płatności za kurs. Szczegółowe zasady płatności zostały opisane w umowie o świadczenie usług edukacyjnych, bądź w przypadku kursu indywidualnego zostały określone w formie mailowych ustaleń warunków umowy.
 2. Kursant ma obowiązek przestrzegania społecznie przyjętych norm zachowania, postanowień Umowy i Regulaminu, a także uczestnictwa w zajęciach.

§4 Organizacja kursu grupowego

 1. Przydział do grupy odbywa się na podstawie bezpłatnego testu kompetencji językowych, który wypełnia osoba zainteresowana kursem lub na podstawie rozmowy wstępnej z Kursantem.
 2. Organizator świadczy usługi edukacyjne dla Kursanta, tj. przeprowadza zajęcia grupowe, które zobowiązał się zorganizować, a także przygotowuje niezbędne materiały do nauki.
 3. Wymiar czasu zajęć, jak również liczba zajęć są wskazane w umowie
 4. W przypadku nieobecności na zajęciach, o ile Organizator przygotował materiały do udostępnienia, Kursant również otrzymuje dostęp do przygotowanych materiałów z zajęć. W takim przypadku Kursant kontaktuje się z Organizatorem wskazując adres e-mail, na który materiały mają zostać udostępnione.
 5. Harmonogram zajęć jest określany przed rozpoczęciem kursu, z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa poniżej.
 6. Organizator może zmienić harmonogram zajęć z ważnych przyczyn (np. choroba lektora). Kursant zostanie niezwłocznie poinformowany o terminie nowych zajęć w celu akceptacji terminu.
 7. O braku możliwości uczestnictwa w zajęciach w nowym terminie, Kursant powinien powiadomić Organizatora niezwłocznie po uzyskaniu informacji w tym zakresie (nie później niż w terminie 24h od otrzymania informacji od Organizatora), żeby możliwe było dostosowanie terminu do możliwości Kursanta.
 8. W przypadku, gdy z powodu zmiany terminu, o której mowa w ust. 7, Kursant nie może uczestniczyć w zajęciach w nowym terminie, a także gdy nie będzie możliwe dostosowanie terminu do możliwości Kursanta, Organizator umożliwia Kursantowi:
  • odrobienie zajęć w innym terminie wspólnie uzgodnionym przez strony (bez dodatkowych opłat) lub
  • zwrot kosztów lub zwrot kosztów w formie vouchera za zajęcia, w których Kursant nie mógł uczestniczyć z uwagi na zmianę, o której mowa w ust. 7.

§5 Organizacja kursu indywidualnego

 1. Poziom zajęć indywidualnych jest dostosowywany do wiedzy i doświadczenia językowego Kursanta. Weryfikacja poziomu wiedzy Kursanta odbywa się podczas pierwszych zajęć na podstawie bezpłatnego testu kompetencji językowych i na podstawie rozmowy wstępnej z Kursantem.
 2. Organizator świadczy usługi edukacyjne dla Kursanta, tj. przeprowadza zajęcia indywidualne, które zobowiązał się zorganizować, a także przygotowuje niezbędne materiały do nauki.
 3. Wymiar czasu zajęć, jak również liczba zajęć zostały określone w formie mailowych ustaleń warunków umowy.
 4. Harmonogram zajęć jest indywidualnie uzgadniany przez lektora i Kursanta. Harmonogram zajęć na najbliższy miesiąc kalendarzowy:
  • w przypadku nowego Kursanta – ustalany jest na pierwszych zajęciach,
  • w przypadku Kursanta już uczęszczającego na kurs - najpóźniej na ostatnich zajęciach w danym miesiącu kalendarzowym.
 5. Zmiana terminu zajęć przez Kursanta jest możliwa z ważnych przyczyn. Kursant ma obowiązek poinformowania o tym biuro obsługi klienta najpóźniej do godziny 18:00 dnia poprzedzającego zajęcia.
 6. Kursant informuje Organizatora o zmianie terminu/odwołaniu zajęć telefonicznie, bądź mailowo. W przypadku nieodebrania połączenia telefonicznego przez Organizatora, Kursant zobowiązany jest do przesłania stosownej informacji smsem.
 7. W pozostałych przypadkach, zmiana uzgodnionego terminu przez Kursanta na inny, jest możliwa wyłącznie za zgodą Organizatora. Strony uzgodnią nowy termin zajęć.
 8. W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w ust. 5, zajęcia traktowane są jako zrealizowane.
 9. W przypadku zmiany terminu zajęć przez Organizatora, postanowienia rozdziału IV. ust. 6 - 8 stosuje się odpowiednio.

§6 Materiały do nauki języka

 1. Materiały udostępniane przez Organizatora mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Kursanta na własny użytek.
 2. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób nagrań oraz innych informacji i materiałów udostępnianych Kupującemu w ramach Kursu.
 3. Kursy, w tym udostępniane Materiały, w całości jak i poszczególne ich elementy: graficzne, multimedialne, tekstowe, objęte są ochroną przewidzianą przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawami autorskimi do treści kursu i materiałów dysponuje Organizator bądź inny podmiot, od którego Organizator uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Organizatora w oparciu o inną podstawę prawną.

§7 Zajęcia online oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Kursant musi posiadać aktywną pocztę elektroniczną oraz dostęp do internetu.
 2. Kursant musi posiadać sprzęt komputerowy do uczestnictwa w zajęciach.
 3. W przypadku uczestnictwa w zajęciach on-line,Kursant powinien posiadać słuchawki lub głośnik do odtwarzania dźwięku, a także mikrofon oraz kamerę.
 4. Materiały udostępniane przez Organizatora mogą być w formacie PDF*, doc*, mp3*, mp4* ,*zip, *rar. Kursant musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki.
 5. W przypadku gdy materiały będą udostępniane za pośrednictwem platformy lub programu, konieczne będzie posiadanie przez Kursanta dostępu do ww. platform, o czym Kursant zostanie wcześniej powiadomiony. Kursant może wskazać inny sposób udostępniania materiałów.
 6. Zaleca się uczestniczenie w zajęciach przy wykorzystaniu stałego łącza internetowego. Mobilne łącze z uwagi na swój charakter może powodować zakłócanie, w tym przerwanie uczestnictwa Kursanta w zajęciach.
 7. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowości związane z uczestnictwem w zajęciach on-line w sytuacji gdy przyczyna leży po stronie Kursanta lub innych podmiotów, z których usług Kursant korzysta (np. usługa dostępu do Internetu), a które to usługi mogą mieć bezpośredni/pośredni wpływ na możliwość korzystania z usług Szkoły.W przypadku wystąpienia problemów technicznych, o których mowa w niniejszym postanowienia, a które to problemy uniemożliwiają uczestniczenie w lekcji, zajęcia uważa się za odbyte.
 8. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z zajęć on-line przez Kursanta należy zwrócić się do Szkoły.
 9. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Szkoły lub podmiotów wspierających Organizatora w realizacji umowy, które uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć w całości lub w części, zajęcia te - w całości lub w części zostaną przełożone na inny termin. Do ww. sytuacji odpowiednie zastosowanie mają postanowienia IV ust. 6-8 Regulaminu.
 10. Kursanta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 11. Kursant ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej jakości dostarczanych usług drogą elektroniczną na adres wskazany w umowie. W reklamacji należy wskazać rodzaj nieprawidłowości. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni.

§8 Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy

 1. Kursantowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Kursant powinien poinformować Organizatora o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w umowie (wzór pisma – załącznik nr 1 do Regulaminu). Do zachowania terminu ważne jest wysłanie informacji o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 3. Kursantowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  • o świadczenie usług, jeżeli Organizator wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Kursanta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kursanta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Organizatora o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Szczegółowe zasady dotyczące prawa do odstąpienia od umowy znajdują się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

§9 Zmiana umowy lub regulaminu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Umowy i Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść niniejszego Regulaminu i Umowy, w szczególności zmianą przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych.
 2. O każdej zmianie Umowy i Regulaminu, Kursant zostanie powiadomiony e-mailowo lub pisemnie nie później niż w terminie 14 dni przed planowanym terminem wprowadzenia zmian.
 3. Organizator zawiadamiając o zmianach, o których mowa w ust. 1, informuje o tym, że jeżeli przed datą wejścia w życie zmian Kursant nie zgłosi Organizatorowi sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Kursant wyraził na nie zgodę.
 4. Kursant ma prawo przed dniem wejścia w życie zmian wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 5. W przypadku, gdy Kursant zgłosi sprzeciw wobec zmian, ale nie dokona wypowiedzenia umowy o świadczenie usług edukacyjnych - kursu językowego, umowa ta rozwiązuje się z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.

§10 Zgoda na utrwalanie wizerunku

 1. Organizator może utrwalać przebieg zajęć dla celów dokumentacyjnych i edukacyjnych. W przypadku rozpowszechniania wizerunku do celów marketingowych – Organizator uzyska od Kursanta odrębną zgodę.
 2. Wizerunek Kursanta biorącego udział w kursie może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych i edukacyjnych Szkoły, na co Kursant wyraża zgodę.
 3. Wizerunek Kursanta może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób uczestniczących w zajęciach, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w celach dokumentacyjnych i edukacyjnych Szkoły. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronie internetowej, portalach społecznościowych Facebook, Instagram, YouTube itp. (w ramach profilu Szkoły).

§11 Rozwiązanie umowy

 1. W przypadku rozwiązania umowy przez strony z ważnych przyczyn, powstaje obowiązek zapłaty wynagrodzenia za dotychczas dokonane czynności oraz wydatki poczynione w celu realizacji świadczenia.
 2. Organizator ma prawo rozwiązać umowę z ważnych powodów, w szczególności takich jak naruszanie przez Kursanta postanowień Regulaminu i umowy, w tym z powodu braku zapłaty wynagrodzenia za kurs, braku współpracy z Organizatorem – po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń pod rygorem wypowiedzenia/rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
 3. Kursant ma prawo rozwiązać umowę z ważnych przyczyn z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym upływa miesięczny termin wypowiedzenia.
 4. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy w formie pisemnej lub dokumentowej (m.in. e-mail).

§12 Postanowienie końcowe

 1. Organizator informuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Kursanta przez osoby nieuprawnione, dlatego Kursant powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Organizator nigdy nie zwraca się do Kursanta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 2. Kursant ma możliwość zwrócenia się do:
  • stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między stronami,/li>
  • powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo
  • skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr