Regulamin

Usługi oferowane na stronie są świadczone są przez: Paulinę Karbownik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: CleverCat Paulina Karbownik, adres do doręczeń: Wola Murowana 70, 26-052 Sitkówka-Nowiny, NIP: 9591938374, REGON: 385964596, zwana dalej Organizatorem. Możesz skontaktować się ze mną e-mailowo pisząc na adres e-mail: biuro@clevercat.pl lub telefonicznie 796-201-240.

1.Postanowienia ogólne

1.1 Regulamin określa warunki organizacji i przeprowadzania zajęć językowych, zwanych dalej także kursem, zajęciami.

1.2 Kurs prowadzony jest w formie zajęć grupowych, bądź indywidualnych.

1.3 Do osób, które zgłosiły się do Organizatora jako para, dla której Organizator ma prowadzić zajęcia w parach – zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu przewidziane dla zajęć indywidualnych. Do osób, które zgłosiły chęć uczestniczenia w zajęciach w parach, ale dobór drugiej osoby należy do Organizatora – stosuje się postanowienia Regulaminu przewidziane dla zajęć grupowych.

1.4 Umowa może być zawarta w formie dokumentowej (tj. poprzez wysłanie skanu umowy e-mailem, zaznaczenia checkboxa, potwierdzenie akceptacji warunków umowy w e-mailu).

2.Zawarcie umowy

2.1 Zawarcie Umowy między Klientem a Organizatorem następuje po złożeniu deklaracji Klienta co do udziału w Zajęciach oraz jego opłaceniu, chyba że strony w drodze indywidualnych uzgodnień postanowią inaczej.

2.2 Zamówienie na kurs można założyć:

a) za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: https://clevercat.pl/zacznij-teraz/, w którym należy wybrać sposób udziału w Zajęciach (indywidualnie, w parach lub w grupie), termin Zajęć, podać dane wskazane w formularzu i wysłać wiadomość do Organizatora;

b) po wysłaniu wiadomości Organizator skontaktuje się z Klientem w celu dokonania płatności i ustalenia dodatkowych szczegółów dotyczących Zajęć (w tym informacje dotyczącej kwoty do zapłaty wynikającej z zamówienia oraz numer rachunku do wpłaty).

2.3 Do zawarcia umowy o świadczenie usług edukacyjnych przez Organizatora dochodzi:

a) w przypadku zajęć grupowych – z chwilą akceptacji umowy o świadczenie usług edukacyjnych wraz z Regulaminem,

b) w przypadku zajęć indywidualnych –z chwilą akceptacji warunków zamówienia z Regulaminem.

2.4 Organizator dokumentuje zawarcie umowy potwierdzeniem elektronicznym, a na życzenie Klienta wystawia fakturę.

2.5 Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty za udział w pierwszych Zajęciach w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia Organizatorowi deklaracji udziału w Zajęciach, nie później jednak niż na jeden dzień przed pierwszymi Zajęciami.

2.6 Dokonanie skutecznej płatności jest warunkiem rozpoczęcia realizacji usługi przez Organizatora.

2.7 W przypadku zajęć indywidualnych, po pierwszych Zajęciach płatności odbywają się z góry miesięcznie za ustaloną z Kursantem liczbę godzin, do dnia 5 każdego miesiąca.

3.Obowiązki kursanta

3.1 Kursant jest zobowiązany dokonać płatności za kurs. Szczegółowe zasady płatności zostały opisane w umowie o świadczenie usług edukacyjnych, bądź w przypadku kursu indywidualnego zostały określone w formie mailowych ustaleń warunków umowy.

3.2 Kursant ma obowiązek przestrzegania społecznie przyjętych norm zachowania, postanowień Umowy i Regulaminu, a także uczestnictwa w zajęciach.

4.Organizacja kursu grupowego

4.1 Przydział do grupy odbywa się na podstawie bezpłatnego testu kompetencji językowych, który wypełnia osoba zainteresowana kursem lub na podstawie rozmowy wstępnej z Kursantem.

4.2 Organizator świadczy usługi edukacyjne dla Kursanta, tj. przeprowadza zajęcia grupowe, które zobowiązał się zorganizować, a także przygotowuje niezbędne materiały do nauki.

4.3 Wymiar czasu zajęć, jak również liczba zajęć są wskazane w umowie

4.4 W przypadku nieobecności na zajęciach, o ile Organizator przygotował materiały do udostępnienia, Kursant również otrzymuje dostęp do przygotowanych materiałów z zajęć. W takim przypadku Kursant kontaktuje się z Organizatorem wskazując adres e-mail, na który materiały mają zostać udostępnione.

4.5 Harmonogram zajęć jest określany przed rozpoczęciem kursu, z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa poniżej.

4.6 Organizator może zmienić harmonogram zajęć z ważnych przyczyn (np. choroba lektora). Kursant zostanie niezwłocznie poinformowany o terminie nowych zajęć w celu akceptacji terminu.

4.7 O braku możliwości uczestnictwa w zajęciach w nowym terminie, Kursant powinien powiadomić Organizatora niezwłocznie po uzyskaniu informacji w tym zakresie (nie później niż w terminie 24h od otrzymania informacji od Organizatora), żeby możliwe było dostosowanie terminu do możliwości Kursanta.

4.8 W przypadku, gdy z powodu zmiany terminu, o której mowa w ust. 7, Kursant nie może uczestniczyć w zajęciach w nowym terminie, a także gdy nie będzie możliwe dostosowanie terminu do możliwości Kursanta, Organizator umożliwia Kursantowi:

a) odrobienie zajęć w innym terminie wspólnie uzgodnionym przez strony (bez dodatkowych opłat) lub

b) zwrot kosztów lub zwrot kosztów w formie vouchera za zajęcia, w których Kursant nie mógł uczestniczyć z uwagi na zmianę, o której mowa w ust. 7.

5.Organizacja kursu indywidualnego

5.1 Poziom zajęć indywidualnych jest dostosowywany do wiedzy i doświadczenia językowego Kursanta. Weryfikacja poziomu wiedzy Kursanta odbywa się podczas pierwszych zajęć na podstawie bezpłatnego testu kompetencji językowych i na podstawie rozmowy wstępnej z Kursantem.

5.2 Organizator świadczy usługi edukacyjne dla Kursanta, tj. przeprowadza zajęcia indywidualne, które zobowiązał się zorganizować, a także przygotowuje niezbędne materiały do nauki.

5.3 Wymiar czasu zajęć, jak również liczba zajęć zostały określone w formie mailowych ustaleń warunków umowy.

5.4 Harmonogram zajęć jest indywidualnie uzgadniany przez lektora i Kursanta. Harmonogram zajęć na najbliższy miesiąc kalendarzowy:

a) w przypadku nowego Kursanta – ustalany jest na pierwszych zajęciach,

b) w przypadku Kursanta już uczęszczającego na kurs - najpóźniej na ostatnich zajęciach w danym miesiącu kalendarzowym.

5.5 Zmiana terminu zajęć przez Kursanta jest możliwa z ważnych przyczyn. Kursant ma obowiązek poinformowania o tym biuro obsługi klienta najpóźniej do godziny 18:00 dnia poprzedzającego zajęcia.

5.6 Kursant informuje Organizatora o zmianie terminu/odwołaniu zajęć telefonicznie, bądź mailowo. W przypadku nieodebrania połączenia telefonicznego przez Organizatora, Kursant zobowiązany jest do przesłania stosownej informacji smsem.

5.7 W pozostałych przypadkach, zmiana uzgodnionego terminu przez Kursanta na inny, jest możliwa wyłącznie za zgodą Organizatora. Strony uzgodnią nowy termin zajęć.

5.8 W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w ust. 5, zajęcia traktowane są jako zrealizowane.

5.9 W przypadku zmiany terminu zajęć przez Organizatora, postanowienia rozdziału IV. ust. 6 - 8 stosuje się odpowiednio.

6.Materiały do nauki języka

6.1 Materiały udostępniane przez Organizatora mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Kursanta na własny użytek.

6.2 Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób nagrań oraz innych informacji i materiałów udostępnianych Kupującemu w ramach Kursu.

6.3 Kursy, w tym udostępniane Materiały, w całości jak i poszczególne ich elementy: graficzne, multimedialne, tekstowe, objęte są ochroną przewidzianą przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawami autorskimi do treści kursu i materiałów dysponuje Organizator bądź inny podmiot, od którego Organizator uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Organizatora w oparciu o inną podstawę prawną.

7.Zajęcia online oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

7.1 Kursant musi posiadać aktywną pocztę elektroniczną oraz dostęp do internetu.

7.2 Kursant musi posiadać sprzęt komputerowy do uczestnictwa w zajęciach.

7.3 W przypadku uczestnictwa w zajęciach on-line,Kursant powinien posiadać słuchawki lub głośnik do odtwarzania dźwięku, a także mikrofon oraz kamerę.

7.4 Materiały udostępniane przez Organizatora mogą być w formacie PDF*, doc*, mp3*, mp4* ,*zip, *rar. Kursant musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki.

7.5 W przypadku gdy materiały będą udostępniane za pośrednictwem platformy lub programu, konieczne będzie posiadanie przez Kursanta dostępu do ww. platform, o czym Kursant zostanie wcześniej powiadomiony. Kursant może wskazać inny sposób udostępniania materiałów.

7.6 Zaleca się uczestniczenie w zajęciach przy wykorzystaniu stałego łącza internetowego. Mobilne łącze z uwagi na swój charakter może powodować zakłócanie, w tym przerwanie uczestnictwa Kursanta w zajęciach.

7.7 Organizator nie odpowiada za nieprawidłowości związane z uczestnictwem w zajęciach on-line w sytuacji gdy przyczyna leży po stronie Kursanta lub innych podmiotów, z których usług Kursant korzysta (np. usługa dostępu do Internetu), a które to usługi mogą mieć bezpośredni/pośredni wpływ na możliwość korzystania z usług Szkoły.W przypadku wystąpienia problemów technicznych, o których mowa w niniejszym postanowienia, a które to problemy uniemożliwiają uczestniczenie w lekcji, zajęcia uważa się za odbyte.

7.8 W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z zajęć on-line przez Kursanta należy zwrócić się do Szkoły.

7.9 W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Szkoły lub podmiotów wspierających Organizatora w realizacji umowy, które uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć w całości lub w części, zajęcia te - w całości lub w części zostaną przełożone na inny termin. Do ww. sytuacji odpowiednie zastosowanie mają postanowienia IV ust. 6-8 Regulaminu.

7.10 Kursanta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

7.11 Kursant ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej jakości dostarczanych usług drogą elektroniczną na adres wskazany w umowie. W reklamacji należy wskazać rodzaj nieprawidłowości. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni.

8.Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy

8.1 Kursantowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem ust. 3.

8.2 W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Kursant powinien poinformować Organizatora o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w umowie (wzór pisma – załącznik nr 1 do Regulaminu). Do zachowania terminu ważne jest wysłanie informacji o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

8.3 Kursantowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) o świadczenie usług, jeżeli Organizator wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Kursanta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kursanta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Organizatora o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8.4 Szczegółowe zasady dotyczące prawa do odstąpienia od umowy znajdują się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

9.Zmiana umowy lub regulaminu

9.1 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Umowy i Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść niniejszego Regulaminu i Umowy, w szczególności zmianą przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych.

9.2 O każdej zmianie Umowy i Regulaminu, Kursant zostanie powiadomiony e-mailowo lub pisemnie nie później niż w terminie 14 dni przed planowanym terminem wprowadzenia zmian.

9.3 Organizator zawiadamiając o zmianach, o których mowa w ust. 1, informuje o tym, że jeżeli przed datą wejścia w życie zmian Kursant nie zgłosi Organizatorowi sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Kursant wyraził na nie zgodę.

9.4 Kursant ma prawo przed dniem wejścia w życie zmian wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

9.5 W przypadku, gdy Kursant zgłosi sprzeciw wobec zmian, ale nie dokona wypowiedzenia umowy o świadczenie usług edukacyjnych - kursu językowego, umowa ta rozwiązuje się z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.

10.Zgoda na utrwalanie wizerunku

10.1 Organizator może utrwalać przebieg zajęć dla celów dokumentacyjnych i edukacyjnych. W przypadku rozpowszechniania wizerunku do celów marketingowych – Organizator uzyska od Kursanta odrębną zgodę.

10.2 Wizerunek Kursanta biorącego udział w kursie może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych i edukacyjnych Szkoły, na co Kursant wyraża zgodę.

10.3 Wizerunek Kursanta może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób uczestniczących w zajęciach, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w celach dokumentacyjnych i edukacyjnych Szkoły. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronie internetowej, portalach społecznościowych Facebook, Instagram, YouTube itp. (w ramach profilu Szkoły).

11.Rozwiązanie umowy

11.1 W przypadku rozwiązania umowy przez strony z ważnych przyczyn, powstaje obowiązek zapłaty wynagrodzenia za dotychczas dokonane czynności oraz wydatki poczynione w celu realizacji świadczenia.

11.2 Organizator ma prawo rozwiązać umowę z ważnych powodów, w szczególności takich jak naruszanie przez Kursanta postanowień Regulaminu i umowy, w tym z powodu braku zapłaty wynagrodzenia za kurs, braku współpracy z Organizatorem – po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń pod rygorem wypowiedzenia/rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

11.3 Kursant ma prawo rozwiązać umowę z ważnych przyczyn z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym upływa miesięczny termin wypowiedzenia.

11.4 Rozwiązanie umowy powinno nastąpić poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy w formie pisemnej lub dokumentowej (m.in. e-mail).

12.Postanowienie końcowe

12.1 Organizator informuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Kursanta przez osoby nieuprawnione, dlatego Kursant powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Organizator nigdy nie zwraca się do Kursanta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

12.2 Kursant ma możliwość zwrócenia się do:

a) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

b) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między stronami,/li>

c) powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo

d) skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr

Załącznik nr 1 Wzór formularza odstąpienia od UmowyZałącznik nr 2 Pouczenie o odstąpieniu od Umowy